ຈຳນວນຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງມີຈໍານວນລວມທັງໝົດແມ່ນ 4.279.243 ຄົນ ( ຍິງ 2.128.167 ຄົນ )ຈຳນວນຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ I