ປະກາດຕາມຫາຫຼານຊາຍປະຈຸບັນຕິດຕໍ່ຫາບໍ່ໄດ້

ປະກາດຕາມຫາຫຼານຊາຍຄົນໃນພາບ ຊື ທ້າວ ຕອມ ພອນປະເສີດ ປະຈຸບັນຜູ້ກ່ຽວສືກສາຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ປີ 4 ຜູ້ກ່ຽວພັກເຊົາຢູ່ນໍາພີ່ນ້ອງ ບ້ານພູເຫຼັກຈະເລີນ ເມືອງແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຜູ້ກ່ຽວອອກເຮືອນໄປປ້ອງກັນບົດວັນທີ 21/7/2020 ສຸດທ້າຍຜູ້ກ່ຽວບໍ່ຮອດ ຮຮ ປະຈຸບັນຕິດຕໍ່ຫາບໍ່ໄດ້ແລະບໍ່ເຫັນກັບມາພໍ່ແມ່ແລະອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງໄດ້ຊອກຫາຍັງບໍ່ເຫັນວີແວວຫາກໃຜພົບເຫັນຕິດຕໍ່ຫາແດ່(ຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ) 020 91996196 . 020 22463355 , 020 2005006 , 020 22993369