ນິທານທຳມະ : ຂໍໃນສີ່ງທີ່ບໍ່ຄວນຂໍ

ນິທານຊາດົກເປັນສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າຂອງຊາວພຸດນິທານຊາດົກບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ແຕ່ງຂື້ນມາ ແຕ່ເປັນເລື່ອງອະດີດຕະຊາດຂອງພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າທີ່ພະອົງໄດ້ກ່າວສອນພິຂຸສົງໃນໂອກາດຕ່າງໆເພື່ອເປັນແບບຢ່າງໃນການທຳຄວາມດີ