ຝຣັ່ງຈະຊ່ວຍລາວຟື້ນຟູເຂດຊຸມຊົນແຂວງອັດຕະປືແລະເຊກອງ

ໃນນັ້ນໄດ້ກຳນົດພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງປັບປຸງ ແລະຊາວບ້ານຈະໄດ້ຮັບເງິນສົດເປັນຄ່າແຮງງານໃນການເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງຊຸມ ຊົນໃນໄລຍະເດືອນມິຖຸນາຫາເດືອນກັນຍາເປົ້າໝາຍຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ແລະປັບປຸງລວມມີຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ແລະຄອງຊົນລະປະທານທີ່ສາມາດຄວບຄຸມນໍ້າໃນໄລຍະທີ່ເກີດພາວະຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງເສັ້ນທາງເຂົ້າຊຸມຊົນ ແລະ ສວນຜັກເປັນຕົ້ນນອກນັ້ນຍັງຈະສ້າງໂຮງຮຽນເພື່ອຊາວກະສິກອນພາກສະໜາມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຊາວກະສິ ກອນຕົວແບບເພື່ອເພີ່ມສັກກະຍະພາບດ້ານກະສິກຳ

ແລະການມີອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍພ້ອມນີ້ທາງອົງການຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄໍາແນະນຳວິທີການປະຕິບັດທາງການກະ ເສດທີ່ດີເລີດເຊັ່ນ: ການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ, ການລ້ຽງສັດ, ການປູກຝັງແບບບູລະນາການ, ການໝູນວຽນຂອງພືດເພື່ອຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ການກໍາຈັດສັດຕູພືດໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບຫຼາຍ ກວ່າຢາຂ້າແມງໄມ້ທາງເຄມີ ແລະແນວພັນພືດຕ່າງໆທີ່ມີການເຕີບໃຫຍ່ໄວ ແລະທົນທານຕໍ່ໄພນໍ້າຖ້ວມຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນຜະລິດຮຽນຮູ້ວິທີການປະຢັດນໍ້າ, ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ, ການປູກພືດ ແລະອາຫານສັດໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນ, ປັບປຸງພັນສັດ ແລະ ລ້ຽງ ສັດທີ່ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບທຸກສະພາບອາກາດເຊັ່ນ:

ແບ້, ໄກ່ ແລະວິທີການໃຫ້ອາຫານເດັກ ນ້ອຍ ແລະຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນດ້ານພະຍາກອນອາກາດ ແລະສັດຕູພືດນໍາອີກ. ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນອົງການອາຫານໂລກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາໝູ່ບ້ານໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເຊັ່ນ: ຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະໄພແຫ້ງແລ້ງໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາຊຶ່ງມັນໄດ້ກະທົບເຖິງການແຫຼ່ງອາຫານຂອງພວກເຂົານອກຈາກນີ້, ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ແລະການປິດເມືອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຮ້າຍແຮງຍິ່ງຂຶ້ນດັ່ງນັ້ນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະເທດຝຣັ່ງ ແລະອົງ ການອາຫານໂລກໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານງົບປະມານຈໍານວນ 5,46 ແສນໂດລາສະຫະລັດ

ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍການສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນທີ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ຖືກກະທົບໃນແຂວງອັດຕະປື ແລະເຊກອງຈຳນວນ 16,5 ພັນກວ່າຄົນ ໂຄງ ການນີ້ມີໄລຍະ 12ເດືອນໃນການຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນໃນຊຸມຊົນເຊິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາ ມາດຊ່ວຍເຫຼືອຕົວເອງໄດ້ໃນການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ. ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະເທດຝຣັ່ງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູດ້ານອາຫານ, ການກະເສດ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນແຂວງອັດຕະປື ແລະເຊກອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສອງອົງການຄືອົງການອາ ຫານໂລກ (WFP) ແລະອົງການອາຫານ ແລະການກະເສດ (FAO) ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ.