ໂຈນດັກ ຍີ ງ ລົດເຈົ້າຫນ້າທີ່ມຽນມາກາງທາງເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ 12 ຄົນ

ລົດເຈົ້າຫນ້າທີ່ຖືກດັກ ຍິ ງ ກາງທາງທີ່ ເມືອງເລົາໄກ ລັດສານເຫນືອ ເຫດເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ 2021 ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ນັ່ງມາທັງ 12 ຄົນ ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ເຫດການຄວາມ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ໃນຄັ້ງນີ້ ຄາດວ່າມີຄວາມກ່ຽວໂຍງກັບການເຮັດ ລັດຖະ ປ ະ ຫ າ ນ ຈາກທະຫານ ແລະອາດເປັນສະນວນສົງຄາມພາຍໃນປະເທດ ຢູ່ ລັດສານເໜືອ ຖືເປັນລັດຫນຶ່ງທີ່ ມຽນມາ ມີບັນຫາກັບກຸ່ມຜູ້ກໍ່ຄວາມ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ທີ່ຕ້ອງການແຍກການປົກຄອງແບບເອກະລາດ