ນີ້ຄືສາຍເຫດທີ່ນ້ຳຂອງແຫ້ງແທ້ຫຼືບໍ??

ເດືອນມັງກອນ 2020 ຈາກເຟສບຸກ “Sangkhane Phachanthavong” ຄົນທົ່ວໂລກຈະແບ່ງລະດູອອກໄປແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ສຳລັບທາງເອເຊຍຈະແບ່ງເປັນ ລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຟົນ, ປະຊາຊົນຈະທຳການຜະລິດໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ຫຼື ອາໃສສາຍນ້ຳໃຫຍ່ໃນການດູດນ້ຳເຂົ້າຮ່ອງຊົນລະປະທານ, ແຕ່ປະຈຸບັນຈີນບໍ່ລໍຄອຍສາຍຟົນຈາກທຳມະຊາດແລ້ວ

ແຕ່ຈີນກັກເກັບນ້ຳຢູ່ຕອນໄຕ້ໃຫ້ໄຫຼຂື້ນທາງເໜືອຕະຫຼອດລະດູການ, ນັ້ນໝາຍວ່າ ຈີນບໍ່ໄດ້ລໍຖ້າສາຍຝົນກໍ່ມີນ້ຳໃຊ້ ແຕ່ວ່າ…ນີ້ຄືສາຍເຫດທີ່ແມ່ນ້ຳຂອງບໍ່ມີນ້ຳໄຫຼລົງມາຈາກຕົ້ນທາງຫຼືບໍ່??….ທິດສີສົງໃສ….ນີ້ຄືສາຍເຫດທີ່ນ້ຳຂອງແຫ້ງໃນປະຫວັດສາດ ເພາະໂຄງການນີ້ຂອງຈີນ. ທີ່ມາ: Sangkhane Phachanthavong