ສູດເດັດວິທີເຮັດໃຫ້ເປັດໄຂ່ໄດ້ຫຼາຍໆ

1. ສູດ ແລະ ວິທີການຜະລິດຈຸລິນຊີໜໍ່ກ້ວຍ
+ ວັດສະດຸ ແລະ ສ່ວນປະສົມ
– ໜໍ່ກ້ວຍຊອຍລະອຽດ 3 ກກ

– ນໍ້າຕານ 1 ກກ
+ ວິທີເຮັດ : ນຳໝໍໍ່ກ້ວຍພ້ອມເຫງົ້າ ແລະ ດິນສັບລະອຽດຄົນກັບນໍ້າຕານພາຍໃນຖັງໝັກປິດຝາຖັງໝັກໃຫ້ແໜ້ນ ໝັກປະມານ 7-15 ວັນ ກ່ອນກອງເອົາສະເພາະນໍ້າໄປໃຊ້ປະໂຫຍດ

2. ສູດ ແລະ ວິທີການຜະລິດຣໍໂມນໄຂ່
+ ວັດສະດຸ ແລະ ສ່ວນປະສົມ
– ໄຂ່ໄກ່ 5 ກກ

– ນໍ້າຕານ 5 ກກ
– ນົມສົ້ມ 1 ຂວດນ້ອຍ
– ແປງ 1 ກ້ອນ
– ນໍ້າສະອາດ 1 ລິດ

+ ວິທີການເຮັດ : ນຳໄຂ່ໄກ່ໄປລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດນຳໄປປັ່ນພ້ອມເປືອກໃຫ້ລະອຽດໃສ່ລົງໃນກະຖັງໝັກ ຈາກນັ້ນບົດແປງໃຫ້ລະລາຍນໍ້າ
ນຳໄປຄົນປະສົມກັບໄຂ່ທີ່ປັ່ນລະອຽດ ພ້ອມທັງນໍ້າຕານ ແລະ ນົມສົ້ມກ່ອນປິດຝາຖັງໝັກໃຫ້ແໜ້ນຄົນສ່ວນປະສົມທຸກວັນເຊົ້າ-ແລງ ໝັກປະມານ 14 ວັນ ກ່ອນຕອງເອົາສະເພາະນໍ້າໄປໃຊ້ປະໂຫຍດ

+ ການລ້ຽງເປັດ ແລະ ໄກ່ໃຫ້ອອກໄຂ່ຫຼາຍໜ່ວຍໃຫຍ່
– ອັດຕາສ່ວນ: ຣໍໂມນໄຂ່ 1 ບ່ວງໂຕະ ປະສົມກັບ ຈຸລິນຊີໜໍ່ກ້ວຍ 1 ບ່ວງໂຕະ ລະລາຍກັບນໍ້າສະອາດ 10 ລິດ ໃສ່ພາສະນະໃຫ້ເປັດ ແລະ ໄກ່ກິນແທນນໍ້າທຸກມື້
– ປະໂຫຍດ: ເປັດໄກ່ຈະມີສຸຂະພາບດີບໍ່ຄຽດ ມີຈຸລິນຊີທີ່ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານໄດ້ດີ, ກິນອາຫານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນອອກໄຂ່ຫຼາຍ ແລະ ໜ່ວຍໃຫຍ່