ອັດຕາເງິນເຟີ້ຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ

ອັດຕາເງິນກີບ ທຽບໃສ່ເງິນໂດລ້າສະຫະລັດ ຫຼຸດລົງ 4.29% ແລະ ທຽບໃສ່ລາຄາເງິນບາດໄທ ຫຼຸດລົງ 10.3% ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2020.  ລາຄາສິນຄ້າ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ມີດັງຕໍ່ໄປນີ້, ໂດຍມີອັດຕາເງິນເຟີ້ ໂດຍລວມ ຢູ່ທີ 4.63% ໂດຍສາເຫດ ຂັບເຄື່ອນ ອັດຕາເງີນເຟີ້ນີ້ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກ ສປປ ລາວ ມີການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ຫຼາຍກ່ວາສົ່ງອອກ, ການເໜັງຕີງຂອງຄ່າເງິນ,

ການລົບກວນຈາກການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ, ການຜະລິດພາຍໃນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ ແລະ ອື່ນໆ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນ ດັດຊະນີ ລາຄາ ຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນເດືອນກັນຍາ 2020 (Consumer Price Indexc CPI) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພາວະເງິນເຟີ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຮອດເດືອນ ກັນຍາ 2020 ແມ່ນຍັງຢູ່ອັດຕາສູງ