ສອງເອື້ອຍນ້ອງຕ້ອງເບີ່ງແຍ່ງກັນຢູ່ຕາມລຳພັ້ງ

ຕົ້ນເດືອນ ກັນຍາ 2020 ຄົນລະແຊກະຍັງດີເພຶ່ອຊ່ວຍເຫລຶອສອງເອຶ້ອຍນ້ອງ ເຫັນແລ້ວກະເປັນຕາອີດູຕົນສົງສານ ສອງເອື້ອຍນ້ອງ ຖ້າເຂົາເລືອກເກີດໄດ້ ເຂົານ່າຈະເລືອກບ່ອນທີ່ໃຫຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮັກ ພ້ອມກັບຄວາມອີມທ້ອງ ໄດ້ ສອງເອື້ອຍນ້ອງຕ້ອງເບີ່ງແຍ່ງກັນແລະຢູ່ຕາມລຳພັ້ງ

ແມ່ເສຍຊີວີດ, ພໍ່ຢູ່ໃສບໍ່ຮູ້ ຕອນນີ້ເລື່ອແຕ່ສອງເອືອຍນອ້ງຢູ່ນຳກັນ ທັ່ງສອງເອື້ອຍນ້ອງ ກີນເຂົ້າເຮືອນພີ່ນ້ອງ ບ່າງມື້ກະອົດກະຫີວ ນອນກອດກັນ ຝົນຕົກແລ່ນໄປເຮືອນຄົນອື່ນທີ່ລົບຝົນໄດ. ເດັກນ້ອຍສອງເອື້ອຍນ້ອງນີ້ຢູ່ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ບ້ານກະຈອຍ (ສາຍແດນຫວຽດນາມ)

ຖ້າມີຄົນສົນໃຈຈະຊວຍເຫຼືອ ແມ່ນເບີຕິດຕໍ 0309175976 ຊື່ ອ້າຍ ຄຳພຸງ ( ເວລາຕິດຕໍ່ໃຫ້ຖາມຫາ ສອງເອື້ອຍນ້ອງ ເອື້ອຍຊື່ ພີມ ນ້ອງຊື່ ເຂັມ ) ຝາກແຊຮ ໃຫ້ກ້ອງທືນຊວຍເລື່ອຜູ້ທຸກຍາກໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຫັນແດ່ເດີ ເຫັນຫາກະມອບເງີນການຊວ່ຍເລືອຜູ້ທຸກຍາກຢູ່