ບ້ານແກ້ງໂດນເມືອງສອງຄອນນ້ຳກຳລັງຖ້ວມ

ຂໍໃຫ້ປອດໄພທຸກທ່ານ ນ້ຳທີ່ກຳລັງມີນ້ຳເລີ່ມເຂົ້າຖ້ວມບ້ານເຮືອນຮົ້ວສວນ ຂໍໃຫ້ພາກັນລະມັດລະວັງ ແລະ ເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຂອງເຮືອນຊານໃຫ້ດີ. ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ທາງ ບ້ານແກ້ງໂດນ ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ວັນທີ 13/10/2020