ຄົນເປັນຫົວໜ້າຕ້ອງຮູ້ຫຼັກການໃຊ້ວຽກລູກນ້ອງ 3 ປະເພດ

ແນ່ນອນວ່າ, ໃນການເຮັດວຽກນັ້ນ ຫຼັກການສຳຄັນທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ ແມ່ນຕ້ອງຮູ້ຈັກໃຊ້ຄົນໃຫ້ຖືກກັບໜ້າວຽກ ຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຫມາະສົມຂອງໜ້າວຽກ ເຊີ່ງປັດຊະຍາຈີນ ກໍ່ມີການສອນກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານລູກນ້ອງໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຫຼັກການເລືອກໃຊ້ຄົນ 3 ປະເພດ” ໃນຫຼັກການໃຊ້ຄົນ 3 ປະເພດ ຈະຖືກແບ່ງອອກເປັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄົນ 3 ແບບ ທີ່ປຽບທຽບຈາກນິໄສຂອງຄົນ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຮູບແບບການເຮັດວຽກ ຄວາມສາມາດ ແລະ ນິໄສຂອງມະນຸດເຮົາ ຕາມແບບຂອງສັດ 3 ຊະນິດ ດັ່ງນີ້:

ປຽບທຽບຄົນທີ່ເປັນ “ເສືອ” ແມ່ນຄົນທີ່ມີນິໄສມັກອອກລ່າຄົນດຽວ ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນມີພື້ນທີ່ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາໄປລ່າເຫຍື່ອມາໃຫ້ ເສືອບໍ່ມັກການຖືກບັງຄັບ ແລະ ການເຮັດຕາມຄຳສັ່ງ

ປຽບທຽບຄົນທີ່ເປັນ “ຄວາຍ” ແມ່ນຄົນທີ່ກິນຫຍ້າຢ່າງສະຫງົບ ສະນັ້ນ, ຖ້າເຈົ້າກຳລັງຈະຈ້າງຄວາຍມາເຮັດວຽກ, ເຈົ້າຕ້ອງໃຫ້ລາວກິນຫຍ້າຈົນອີ່ມ ແລ້ວໃຊ້ວຽກ, ແຕ່ຕ້ອງບັງຄັບ ແລະ ຈູງ ເວລາໃຊ້. ຄົນປະເພດນີ້ແມ່ນ ຈະມີຄວາມອົດທົນ

ປຽບທຽບຄົນທີ່ເປັນ “ໝາ” ແມ່ນຄົນທີ່ມັກປະຈົບປະແຈງ ຫົວໜ້າເກັ່ງ. ສະນັ້ນ, ຖ້າເຈົ້າຈະຈ້າງ “ໝາ” ເຈົ້າຕ້ອງໃຫ້ອາຫານພວກເຂົາ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມສະໜິດສະໜົມ ແລ້ວໃຊ້ພວກເຂົາເພື່ອເຝົ້າເຮືອນ. ພວກເຂົາມີຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ເຈົ້າຂອງ ແລະ ຍັງເລຍປາກຂອງຫົວໜ້າເກັ່ງອີກດ້ວຍ.