ເສັ້ນທາງແຕ່ວຽງຈັນຫາຊະນະຄາມບໍ່ຈຳເປັນໃຫ້ຫຼີກຫຼ່ຽງເສັ້ນທາງນີ້

ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮຸ້ວ່າ: ເຊິ່ງສາເຫດຫຼັກໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງເກີດການເພພັງກໍເນື່ອງດ້ວຍສະພາບອາກາດ ແລະ ຝົນທີ່ຕົກລົງມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ພ້ອມກັບນ້ຳຊຸ ເຊາະ ຈົນເຮັດໃຫ້ທາງຂາດ ແລະ ບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້ໃນຂະນະນີ້. ໃນວັນທີ່ 14 ສິງຫາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ເສັ້ນທາງແຕ່ວຽງຈັນຫາຊະນະຄາມ ປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນຂາດແລ້ວ ບໍ່ສາມາດເດີນທາງໄປໄດ້ອີກ ຫາກໃຜທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໃຫ້ຫຼີກຫຼ່ຽງເສັ້ນທາງ.