ທາງໂຮງໝໍໄດ້ອອກໃບແຈ້ງການເຫດການເກີດຂື້ນຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ

ເຫດເກີດລູກຢູ່ໂຮງຫມໍ ແມ່ເສຍຊີວິດລູກລອດ ເຫດເກີດເມື່ອວັນທີ 15/10/2020 ໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກປະຊາຊົນວ່າມີຄົນມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງຫມໍແລ້ວໄດ້ເກີດເຫດສະຫລົດຂື້ນ ຊຶ່ງຜູ້ເປັນແມ່ເຄາະຮ້າຍເສຍຊີວິດຫລັງເກີດລູກ ຍ້ອນເສຍເລືອດຫລາຍ ຊຶ່ງມີການເຂົ້າໃຈຜິດວ່າເປັນ ໂຮງຫມໍແຂວງຊຽງຂວາງ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ

ເພາະເຫດເກີດຢູ່ ໂຮງຫມໍທ່າໂທມ ຊຶ່ງເມື່ອກ່ອນຂື້ນກັບ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະປະຈຸບັນຂື້ນກັບ ແຂວງໄຊສົມບູນ (ເຫດການນີ້ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເກີດຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແຕ່ເປັນ ແຂວງໄຊສົມບູນ) ເສຍໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງກັບທາງຄອບຄົວຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ເຊີ່ງທາງໂຮງໝໍກໍ່ໄດ້ອອກໃບແຈ້ງການແລ້ວ