ຄໍາແນະນໍາຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບພະຍາດ ໂຄວິດ-19

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ອອກຄໍາແນະນໍາ
ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງ
ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ
ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ໂຄວິດ-19