ຈັບແມ່ຫວຍນັກຕົ້ມຕຸນເຮັດໃຫ້ລູກຫວຍສູນເສຍເງິນຫຼາຍລ້ານກີບ

ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າບັນດາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນສໍານວນຄະດີຢ່າງລະອຽດ, ຖີ່ຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສແລ້ວ. ເຫັນວ່າຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ, ຮັດກຸມໜັກແໜ້ນ ແລະ ພຽງພໍທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ນາງ ນ້ອຍ ຈໍາເລີຍ ມີຄວາມຜິດໃນສະຖານສໍ້ໂກງຊັບພົນ ລະເມືອງຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບປັບປຸງ 2005 ມາດຕາ 120, ເຊິ່ງແຕະຕ້ອງຕໍ່ກໍາມະສິດສ່ວນຕົວຂອງພົນລະເມືອງ. ຈາກບັນດາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຕົວຈິງທີ່ປະກອບມາໃນສໍານວນຄະດີ; ດັ່ງນັ້ນ, ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕັດສິນຈໍາຄຸກ 2 ປີ 2 ເດືອນກັບ 10 ວັນ ແລະ ໃຊ້ເງິນຄືນໃຫ້ໂຈດທາງແພ່ງຄົບຕາມຈໍານວນທີ່ສໍ້ໂກງມາ. ອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນາງ ນ້ອຍ ອາຍຸ 42 ປີ, ບ້ານສີເກີດ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ 2018 ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງ; ເຊິ່ງຄະດີດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນມາ ແຕ່ປີ 2016 ນາງ ນ້ອຍ ( ຈໍາເລີຍ ) ໄດ້ເປັນແມ່ຫວຍ ຈໍານວນ 3 ສາຍ ຄື: ສາຍ 50 ລ້ານ, 35 ລ້ານ ແລະ 30 ລ້ານ. ນັບແຕ່ມືທີ 2 ເຖິງມືທີ 10 ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ ແຕ່ພໍມາຮອດມືທີ 11 ແມ່ຫວຍໄດ້ເກັບນໍາລູກຫວຍແຕ່ລະຄົນຈົນຄົບຕາມຈໍານວນ ແລະ ເອົາເງິນຫວຍນັ້ນໄປໃຊ້ຈ່າຍຟຸຍເຟືອຍ ຍັງຄ້າງຈ່າຍ 8 ລ້ານກີບ.

ສໍາລັບຫວຍສາຍ 35 ລ້ານ ເປັນຫວຍສາຍທີ່ 2 ທີ່ຈໍາເລີຍ ຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2017, ມີລູກຫວຍຈໍານວນ 11 ມື. ຫວຍດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນມາຮອດມືສຸດທ້າຍ ລູກຫວຍແຕ່ລະຄົນກໍໄດ້ມອບເງິນໃຫ້ກັບແມ່ຫວຍ ( ຈໍາເລີຍ ) ແຕ່ແມ່ຫວຍບໍ່ໄດ້ເອົາເງິນທີ່ເກັບຈາກລູກຫວຍ ທັງເງິນຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເປັນເງິນ ຈໍານວນ 38 ລ້ານກີບ. ຫວຍສາຍ 30 ລ້ານ ເປັນຫວຍສາຍທີ່ 3 ຫວຍສາຍນີ້ ມີລູກຫວຍຈໍານວນ 6 ຄົນ ມີ 8 ມື ໂດຍເກັບເງິນນໍາລູກຫວຍ ແຕ່ລະຄົນມື້ລະ 150.000 ກີບ, ຜູ້ໃດທີ່ເປຍ ເອົາກ່ອນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນມື້ລະ 30.000 ກີບ ໃຫ້ກັບລູກຫວຍຜູ້ທີ່ເປຍຕາມຫຼັງແຕ່ລະຄົນ, ເຊິ່ງຫວຍສາຍນີ້ ໄດ້ເຂົ້າຫວຍນໍາ 2 ມື ຈ່າຍມື້ລະ 300.000 ກີບ ແລະ ຜູ້ເປັນແມ່ກໍເອົາຫວຍກ່ອນຕາມທີ່ປະຕິບັດມາກັບຫວຍແຕ່ລະສາຍ. ຈົນມາຮອດມືຂອງ ທ້າວ ຄໍາໄພ ເປັນຜູ້ເປຍເອົາມືທີ 2 ແລະ ມືທີ 6. ໃນນີ້, ແມ່ຫວຍບໍ່ສາມາດໃຫ້ ທ້າວ ຄໍາໄພ ຄົບຕາມຈໍານວນ (ຈ່າຍບາງສ່ວນ ) ຍັງເຫຼືອ 8 ລ້ານກີບ ໂດຍໄດ້ອ້າງວ່າຫວຍຫຼົ້ມ. ຈັບແມ່ຫວຍຈຳຄຸກ 2 ປີ 2 ເດືອນທີ່ສໍ້ໂກງຊັບລູກຫວຍຕົວະວ່າຫວຍຫຼົ້ມ ໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ 2020, ພາຍຫຼັງເຈົ້າໜ້າ ທີ່ຄຸມຕົວຈໍາເລີຍ ມາທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສານ.