ແຮງງານລາວເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທສາມາດຕໍ່ວີຊ້າເຮັດວຽກຈົນຮອດທ້າຍປີ 2021

ຂ່າວດີ ສໍາຫຼັບແຮງງານລາວ ທິ່ຍັງເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ, ລັດຖະບານໄທ ຕົກລົງເຫັນດີ ໃຫ້ແຮງງານຈາກ ລາວ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ ທີ່ປະຈຸບັນ ຍັງເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ສາມາດຕໍ່ວີຊ້າການເຮັດວຽກອອກໄປໄດ້ຕື່ມ ຈົນຮອດທ້າຍປີ 2021 ເນື່ອງຈາກຄາດວ່າ ອິດທິພົນຂອງການແຜ່ລະບາດເຊື້ອໂຄວິດ

ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຍັງຈະແກ່ຍາວອອກໄປຕື່ມ, ທັງຍັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດແຮງງານ ໃນບາງຂະແໜງການ ຢູ່ປະເທດໄທ. ປະຈຸບັນຄາດວ່າ ຍັງມີແຮງງານລາວ ປະມານ 24,000ຄົນ ທີ່ຍັງເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ຊຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກນະໂຍບາຍຕໍ່ວີຊ້ານີ້.