ຊາຍຄົນໜື່ງເສຍໃຈທີ່ສຸດທີ່ຕົນເອງເປັນຄົນແພ່ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄປຕິດແມ່ຂອງຕົນເອງ

ເດືອນສີງຫາ 2020 ຄວາມເຈັບປວດຂອງຊາຍຄົນໜື່ງໃນປະເທດອີລັກຜູ່ທີ່ເຊື່ອວ່າຕົນເອງແພ່ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄປຕິດແມ່ຂອງຕົນເອງແລະຄົນໃນຄອບຄົວ