ລາວຄົ້ນພົບບໍ່ເງິນຄຳຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ

ລາວຄົ້ນພົບບໍ່ເງິນຄຳຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ