ຄົນຕ່າງປະເທດມີສິດຄອບຄອງພື້ນທີ່ໃນຕຶກຄອນໂດມີນຽມໄດ້ແລ້ວ

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຍັງມີສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ພາຍໃຕ້ຂໍຕົກລົງ ກັບຄົນລາວ ແລະ ລັດຖະບານລາວ, ແຕ່ສິດໃນການຄອບຄອງທີ່ດິນ ສູງສຸດ ຈະຢູ່ທີ່ 30 ແລະ 50 ປີ, ຕາມລໍາດັບ. ກົດໝາຍທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ ຈະສາມາດໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ

ມີສິດຄອບຄອງພື້ນທີ່ ໃນຕຶກຄອນໂດມີນຽມໄດ້ ຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຕຶກ ໂດຍໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນກົດໝາຍ ທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ ໝວດ 132 ຊຶ່ງລະບຸໄວ້ວ່າ ຄົນຕ່າງຊາດ ສາມາດຊື້ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງຕຶກຄອນໂດ ຢູ່ ສປປ ລາວໄດ້ແລ້ວ. ລາຍງານໃນວັນທີ 22/09/2020