ລົດຊາເລັ້ງປັບປ່ຽນເຕັກນິກບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

ເດືອນ ມັງກອນ 2021 ຕໍ່ໄປເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະມີການກວດກາ ລົດຊາເລັ້ງ ເນື່ອງຈາກວ່າລົດດັ່ງກ່າວ ເປັນລົດທີ່ປັບປ່ຽນເຕັກນິກບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ລົດຊາເລັ້ງແມ່ນລົດຈັກທີ່ດັດແປງສະພາບເຕັກນິກ ດ້ວຍການຕໍ່ເຕີມ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຂົນສົ່ງຕ່າງໆ ແຕ່ເປັນລົດທີ່ຜິດແຕ່ລະບຽບກົດໝາຍ ເຊິ່ງໃນໄວ້ໆນີ້ ຈະມີການກວດກາ ແລະ ໃຊ້ລະບຽບ.