ພໍ່ຮັກແລະເປັນຫ່ວງລູກຢູ່ສະເໝີເຖີງຈະຢູ່ຫ່າງໄກກັນ

ເດືອນມັງກອນ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼາຍເພຈໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄວາມອົບອຸ່ນຂອງພໍ່ທີ່ມີຕໍ່ລູກສຸດທີ່ຮັກຂອງຕົນຄືເປັນອີກມຸມໜຶ່ງກໍ່ສ່ອງແສງເຖິງພໍ່ແມ່ສິທຸກຍາກກວ່າຄົນອື່ນ ແຕ່ກໍ່ເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອລ້ຽງລູກໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກອຽງອາຍແຕ່ຢ່າງໃດ,

ແຕ່ລູກບາງໃຫຍ່ຂຶ້ນມາກັບພັດບໍ່ຮູ້ຄວາມ, ເປັນລູກອັກກະຕັນຍູ ບໍ່ຮູ້ບຸນຄຸນຂອງພໍ່ແມ່, ບາງຄົນກໍ່ອາຍທີ່ມີພໍ່ແມ່ທຸກຈົນ ພໍ່ແມ່ເວົ້າສອນຫຍັງກໍ່ບໍ່ຟັງແຕ່ກັບໄປຟັງຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ຕົນເອງ ທີ່ຊວນທີ່ບອກໄປແຕ່ແນວບໍ່ດີ. ຂໍອະນຸຍາດເຈົ້າຂອງພາບເດີ ເພາະພາບນີ້ມີຄວາມໝາຍກັບຫຼາຍຄົນ ເຫັນແລ້ວເປັນຕາແພງຜູ້ໃຫຍ່

ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເນື່ອງຈາກເຫັນແລ້ວມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຫຼາຍຢ່າງຕ່າງຄົນຕ່າງມຸມມອງ ເຊິ່ງພາບດຽວນີ້ແມ່ນມີລ້ານຄວາມໝາຍ. ຫຼາຍຄົນອາດຈະເຫັນຄວາມຮັກທີ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ທີ່ມີຕໍ່ລູກ, ບາງຄົນກໍ່ເບິ່ງເຫັນຄວາມສຸກບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ຖານະ, ບາງຄົນຂີ່ລົດຫຼູ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະມີຄວາມສຸກ, ແຕ່ບາງຄົນຂີ່ຊາເລັ້ງແຕ່ກໍ່ມີຄວາມສຸກໄດ້.