ນ້ຳແບງແຫ້ງຈົນນ້ຳຂາດສາຍທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ປັດຈຸບັນສັດທີ່ອາໄສຢູ່ພື້ນນ້ຳລວມທັ້ງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສທຳມາຫາກີນຢູ່ຕາມພື້ນບ້ານຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄປນຳ.. ປັນຫາແບບນິ້ທຸກຄົນຄວນເອົາໃຈໃສ່ ເເລະຫາທາງແກ້ໄຂຊ່ວຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໂດຍດ່ວນ ບໍ່ຄວນປ່ອຍປະລະເລີຍ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ

ເຊີ່ງລາຍງານຈາກປະຊາຊົນວັນທີ 23/2/2020 ເປັນປະຫວັດສາດທີ່ ນ້ຳແບງແຫ້ງຈົນນ້ຳຂາດສາຍບັນຫາເລົ່ານີ້ອາດເກີດຈາກພາວະໂລກຮ້ອນຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພແຫ້ງເເລ້ງຫຼືອາດເກີດຈາກການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າກໍ່ອາດເປັນໄດ້?? ເພາະຕອນນີ້ຫາກໍ່ເດືອນກຸມພາແລ້ວປະຫວັດສາດນ້ຳແບງແຫ້ງຈົນນ້ຳຂາດສາຍທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ