ສປປ ລາວ ກຽມສົ່ງອອກມັນດ້າງໄປ ສປ ຈີນ

ນອກນີ້, ຍັງເປັນການຊຸກຍູ້-ສົ່ງເສີມ ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຕາມຂອບຂອງໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳພາຍໃນ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ ໂດຍການເພີ່ມ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດແຂ່ງຂັນ ບົນພື້ນຖານເນັ້ນໃສ່ເຮັດກະສິກຳສະອາດ, ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຍືນຍົງ ຕາມຈຸດພິເສດທ່າແຮງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ຂໍ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂດ້ານສຸຂະນາໄມພືດ-ສັດ ແມ່ນເປັນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອັນຈຳເປັນຫລາຍ ໃນການຮັບໃຊ້ວຽກງານດ້ານການຄ້າ ກະສິກຳ ລະຫວ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊິ່ງຕິດພັນໂດຍກົງຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມມາດຖານຄວາມປອດໄພ, ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ-ສິນຄ້າ ແລະ ມາດຖານສຸຂະນາໄມພືດ-ສັດ ຂອງອົງການໆຄ້າໂລກ.

ຜ່ານມາ ສປປລາວ ໄດ້ສຳເລັດການລົງນາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານສຸຂະອະນາໄມພືດ-ສັດ ສໍາລັບ 6 ຊະນິດຄື: ສາລີແຂງ, ໝາກກ້ວຍ, ມັນຕົ້ນ, ໝາກໂມ, ເຂົ້າສານ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານສຸຂະອະນາໄມກ່ຽວກັບການກັກກັນ ແລະ ກວດກາສຸຂະພາບສັດໃຫຍ່(ງົວ) ທີ່ຈະສົ່ງອອກຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຍັງ ສປ ຈີນ. ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້ານີ້, ທັງສອງຝ່າຍຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ໃຫ້ສໍາເລັດການເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນຂໍ້ກຳນົດດ້ານສຸຂະອະນາໄມອີກ 23 ພືດ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຍັງ ສປ ຈີນ.

ໄລຍະກາງປີ 2019 ຜ່ານມານີ້ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ປະສານສົມທົບກັນ ກະກຽມຂໍ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂສຸຂະນາໄມພືດສໍາລັບການສົ່ງອອກມັນດ້າງ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປ ສປ ຈີນ ຕາມຂັ້ນຕອນວິຊາການ ແລະ ສຳເລັດການເຈລະຈາດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ສະນັ້ນ, ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມສອງຝ່າຍໃນຄັ້ງນີ້ ຈິ່ງໄດ້ຈັດພິທີລົງນາມ ໃນຂໍ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂສຸຂະນາໄມພືດດັ່ງກ່າວນີ້ຂຶ້ນ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ແລະ ທ່ານ HAN Sen.

ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2019, ທີ່ ປັກກິ່ງສປ ຈີນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມພົບປະສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ທ່ານ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານ HAN Sen ຮອງຫົວໜ້າອົງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານພາສີ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ ເພືີ່ອທົບທວນຄືນການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະ ຫຍາຍບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ(MoU) ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານວຽກງານກັກກັນພືດ-ສັດ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ ທີ່ໄດ້ລົງນາມຮ່ວມກັນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມາດຖານສິນຄ້າກະ ສິກຳ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ.

ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຕ້ອງໝູນໃຊ້ທ່າແຮງຂອງປະເທດເຮົາໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ການຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ນັ້ນກໍ່ຄືທີ່ດິນກະສິກຳທີ່ຢູ່ ສປປ ລາວ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງປະກອບອາຊີບນີ້ ແຕ່ຮູບການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຍັງມີໜ້ອຍ ເຊິ່ງປະຈຸບັນ ທາງ ສປ ຈີນ ຖືເປັນຕະຫຼາດໃຫຍ່ທີ່ພ້ອມຈະຮອງຮັບສິນຄ້າບ້ານເຮົາ ພຽງແຕ່ຕ້ອງຜ່ານເງື່ອນໄຂທາງສຸຂະອະນາໄມພືດກ່ອນສົ່ງອອກ.