ພົບລູກບົ່ມຂະໜາດ 227 kg ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

ທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2020 ລາຍງານຈາກ MAX UXO ໃຫ້ຮູ່ວ່າ ໃນອາທິດນີ້, ໜື່ງໃນທີມງານເກັບກູ້ລະເບີດແແມັກ ທີ່ໄດ້ທືນສະໜັບສະໜູນຈາກທາງ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຢູ່ທາງ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ພົບລູກບົ່ມໃຫ່ຍຂະໜາດ 500 ປອນ ຫຼື 227 kg.

ພົບລູກບົ່ມດັ່ງກ່າວໃນລະຫວ່າງການກວດກູ້ເນື້ທີ່ດີນເພື່ອການກະສິກຳ ຢູ່ທີ່ບ້ານຊຽງດີ, ເມືອງຜາໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ. ທີມງານໄດ້ຂຸດ ແລະ ກວດສອບ ເຫັນວ່າມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ເຄື່ອນຢ້າຍໄປສະຖານທີ່ທໍາລາຍທີ່ໄດ້ມີການກຳນົດໄວ້ 💥ເພື່ອທໍາລາຍໃຫ້ປອດໄພ.

ຂອບໃຈ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ສະໜັບສະໜູນວຽກງານການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຂອງທາງ MAG ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ ມາໂດຍຕະຫຼອດ.