ທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງກຳລັງຂາດສະພາບຄ່ອງ

ແຈ້ງການ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຖິງລູກຄ້າ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ ຂອງທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ກ່ຽວກັບການຂາດສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ ແລະ ຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງ

ຂອງທະນາຄານລາວກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາລູກຄ້າເງິນຝາກ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ ມາສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ຄະນະຄວບຄຸມທະນະຄານທຸລະກິດຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ