ຜ່າຕັດປາກແຫວ່ງເພດານໂຫວ່ຟຣີ

ເຮົາຢາກແຈ້ງຂ່າວດີເລື່ອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານການຜ່າຕັດຂອງມູນນິທິ Bridge the Gap Foundation, ປະເທດເນເທີແລນ ທີ່ຈະເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຜ່າຕັດ ຜູ້ທີມີຄວາມຜິດປົກກະຕິມາແຕ່ກໍາເນີດ ທາງດ້ານ ແຂ້ວ ຄາງ ໜ້າ ຜ່າຕັດສົບແຫວ່ງ-ເພດານໂຫວ່ ແລະ ການຜ່າຕັດປົວແປງອື່ນໆ