ຕ້ອງການກຳມະກອນເຮັດວຽກຂົວທາງຈຳນວນຫລາຍ

ຕ້ອງການຄົນຂັບແລະກຳມະກອນຈຳນວນຫລາຍ ລົດເຈາະ, ລົດຟົກລິບ, ລົດແມງງອດແລະລົດຮຽບຮັບສະເພາະລົດທີ່ລົງຮູບກາບະນຸເລື່ອນເບີ່ງລາຍລະອຽດດ້ານລຸ່ມນີ້

1.ລົດເຈາະ ເງີນເດືອນ 5.500.000
2.ລົດຟົກລິບ ເງີນເດືອນ 4.000.000

3.ລົດແມງງອດ ເງີນເດືອນ 4.000.000
4.ລົດຮຽບ ເງີນເດືອນ 3.800.000

5.ຕ້ອງການກຳມະກອນສານເຫຼັກມື້ 120.000 ກີບ
6.ກຳມະກອນຕີແບບກໍ່ສ້າງມື້ 110.000 ກີບ

7.ກຳມະກອນທົ່ວໄປມື້ 100.000 ກີບ
8.ຄົນຄຸມຄົນງານແລະແປພາສາພ້ອມເງີນເດືອນ 4.000.000 ກີບ

ເງືອນໄຂໃນການເຮັດວຽກແມ່ນເຂົ້າ 07:00-18:00 ມີທີ່ພັກໃຫ້ແຕ່ອາຫານແມ່ນກຸ້ມຕົວເອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຂື່ອນນໍ້າເທີນ 1 ເມືອງປາກກະດິງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ ອາລົງ ເບີໂທ 020 98920123