ຄ່າຊົດເຊີຍແລະການຍົກຍ້າຍທີ່ຜູ້ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການຈະໄດ້ຮັບ

ອີງຕາມ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ ສະບັບເລກທີ 84/ລບ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2016, ໃນມາດຕາ 8 ການປະຕິບັດແຜນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການສໍາຄັນຕາມແຕ່ກໍລະນີດັ່ງນີ້

1 ໃນກໍລະນີຜ່ານການປະເມີນຕີລາຄາ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນ ເຫັນວ່າ ແຜນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃນ 12 ເດືອນ ພາຍຫຼັງວັນຂຶ້ນທະບຽນສິດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລ້ວ ຕ້ອງມີການປະເມີນຄືນໃໝ່ມູນຄ່າທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັ້ນ ແລ້ວນໍາສະເໜີພິຈາລະນາຄືນ

2 ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງປະຕິບັດແຜນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 24 ເດືອນ ນັບແຕ່ວັນເວລາແຜນການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການ. ຖ້າເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫາກບໍ່ສໍາເລັດການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ນັ້ນ ເຈົ້າຂອງໂຄງການສາມາດສະເໜີຄະນະຮັບຜິດຊອບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ແຂວງ, ນະຄອນ ພິຈາລະນາຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາ ເພີ່ມຕື່ມບໍ່ເກີນ 12 ເດືອນ ເພື່ອປະຕິບັດການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ສໍາເລັດ ຖ້າຍັງບໍ່ສໍາເລັດ ຕ້ອງມີການປະເມີນຄືນມູນຄ່າທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ປະຕິບັດບໍ່ສໍາເລັດນັ້ນ ແລ້ວນໍາສະເໜີພິຈາລະນາຄືນໃໝ່

3 ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າ ກິດຈະການໃດໆ ທີ່ດໍາເນີນການພາຍຫຼັງວັນຂຶ້ນທະບຽນສິດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີແຜນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມກໍານົດເວລາເວລາທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ 12 ຂອງມາດຕານີ້

4 ການປະຕິບັດການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນທຸກໆກໍລະນີ ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຕາມແຜນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ

5 ໃນກໍລະນີການສູນເສຍໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆແກ່ຊຸມຊົນ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງໄດ້ປົວແປງຄືນ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບຄ້າຍຄືເກົ່າ ແລະ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ຖ້າເປັນການສູນເສຍໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ສາສະໜາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ

6 ໃນກໍລະນີທີ່ດິນ ຫຼື ສິ່ງປຸກສ້າງໄດ້ຢຸດການນໍາໃຊ້ຊົ່ວຄາວ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນເຈົ້າກໍາມະສິດທີ່ດິນ ຫຼື ສິ່ງປຸກສ້າງນັ້ນຕາມແຕ່ກໍລະນີ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນ ໃນການສົ່ງຄືນທີ່ດິນ ຫຼື ສິ່ງປຸກສ້າງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນສະພາບເດີມ

7 ໃນກໍລະນີການສູນເສຍຕົ້ນໄມ້, ຜົນລະປູກ, ສັດລ້ຽງ ຫຼື ລາຍຮັບ ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍດ້ວຍມູນຄ່າປ່ຽນແທນ

8 ໃນກໍລະນີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບໍ່ມີເອກະສານກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 ຂອງມາດຕານີ້ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ການສູນເສຍທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ຈະໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕໍ່ການສູນເສຍສິ່ງປຸກສ້າງ, ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຜົນລະປູກ ຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕາມມູນຄ່າປ່ຽນແທນທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້

9 ໃນກໍລະນີການສູນເສຍສິ່ງປຸກສ້າງ ທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ດ້ວຍມູນຄ່າປ່ຽນແທນ ຂອງສິ່ງປຸກສ້າງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນເຈົ້າກໍາມະສິດຂອງສິ່ງປຸກສ້າງນັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີການຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ຫຼື ບໍ່ມີການຫຼຸດຄ່າທົດແທນ ສໍາລັບວັດຖຸກໍ່ສ້າງທີ່ຍັງເຫຼືອ

10 ໃນກໍລະນີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມີເອກະສານກ່ຽວກັບສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສູນເສຍທີ່ດິນທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໃຫຍ່, ສ່ວນທີ່ດິນທີ່ຍັງເຫຼືອ ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ອີກ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍທັງໝົດ ໂດຍຈັດສັນທີ່ດິນບ່ອນໃໝ່ທົດແທນຕາມມູນຄ່າປ່ຽນແທນທີ່ຄິດໄລ່ໄວ້ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບເອກະສານກ່ຽວກັບ ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕອນນັ້ນ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບເອກະສານດັ່ງກ່າວ. ໃນກໍລະນີບໍ່ສາມາດຈັດສັນທີ່ດິນທີ່ເໝາະສົມທົດແທນໃຫ້ ຫຼື ດິນນັ້ນ ມີມູນຄ່າປ່ຽນແທນໜ້ອຍກວ່າມູນຄ່າທີ່ດິນ ທີ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສູນເສຍ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ດ້ວຍຮູບການອື່ນຕາມມູນຄ່າປ່ຽນແທນ.

11 ໃນກໍລະນີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມີເອກະສານ ກ່ຽວກັບສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສູນເສຍທີ່ດິນ ພຽງສ່ວນໜຶ່ງ ແລະ ທີ່ດິນທີ່ຍັງເຫຼືອສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່, ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃນສ່ວນທີ່ໄດ້ສູນເສຍນັ້ນ ດ້ວຍມູນຄ່າປ່ຽນແທນທີ່ຄິດໄລ່ໄວ້ ສ່ວນທີ່ດິນທີ່ຍັງເຫຼືອ ຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຮັບເອກະສານກ່ຽວກັບ ສິີດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕອນນັ້ນ ໂດຍເຈົ້າຂອງໂຄງການເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ.

12 ໃນກໍລະນີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມີສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ສູນເສຍສິດກ່ຽວກັບການຄອບຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນດ້ວຍຄວາມສະຫງົບ, ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍາວນານ, ບໍ່ໄດ້ບຸກລຸກທີ່ດິນເຂດສະຫງວນ ຫຼືເຂດຫວງຫ້າມຂອງລັດ ໂດຍໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ ໃນຂໍ້ 1 ແລະ ຂໍ້ 2 ຂອງມາດຕານີ້

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໃນປະເທດເຮົາພົບເຫັນຫຼາຍກໍລະນີ, ຫຼາຍຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນດາໂຄງການ ເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ, ເຊິ່ງບາງຄັ້ງກໍ່ກະທົບຕໍ່ເນື້ອທີ່ດິນ, ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ, ໄຮ່ນາຮົ້ວສວນ ຫຼື ຊັບສິນຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນ ແຕ່ທັງນີ້ ລັດຖະບານກໍ່ມີມາດຕະການໃນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼື ຈັດສັນຍົກຍ້າຍພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນໄປຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຈັດແບ່ງໄວ້ໃຫ້ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.