ເດັກຝາແຝດໂຕຕິດກັນ 3 ຂາບໍ່ມີຮູທະວານ

ວັນທີ 27/05/2020 ເວລາ 4:50
ຂະແໜງອອກລູກພະຍາດຍິງໂຮງຫມໍແຂວງຈຳປາສັກ
ໄດ້ຜ່າຕັດຊ່ວຍເກີດເດັກຝາແຝດໂຕຕິດກັນ
ເປັນເພດຊາຍຕິດກັນພາກສ່ວນລຸ່ມຂອງຮ່າງກາຍມີ
1 ອະໄວຍະວະເພດ 3 ຂາບໍ່ມີຮູທະວານ(ຮູກົ້ນ)