ຮ້ອງທຸກຂໍເງິນອຸດໜູນແລະຊົດເຊີຍ

ຂ່າວຈາກ “ໜັງສືພິມວຽງຈັນໃຫມ່” ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020
ນີ້ແມ່ນພາບບັນຍາກາດພະນັກງານໂຄລາວ
ເຂົ້າຮ້ອງທຸກກັບກະຊວງແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ເພື່ອຂໍເງິນອຸດໜູນ ແລະ ຊົດເຊີຍ ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19