ຫົວພັນສັ່ງປິດຮ້ານເບຍແລ້ວ

ຫົວພັນສັ່ງປິດຮ້ານເບຍແລະຫ້າມນັກຮຽນເຂົ້າຮ້ານເບຍໃນວັນທີ 29-30/7/2020