ນັ່ງຂາຍເລກກາງທາງໂດຍບໍ່ຢ້ານອັນຕະລາຍຍ້ອນຢາກຂາຍເລກດີ

ສົ່ງທ້າຍປີ ເດືອນ ທັນວາ 2020 ພາບຂອງຄົນກຳລັງນັ່ງຂາຍເລກຢູ່ໃນເຂດໜື່ງໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພີ່ນວ່າທຸກອາຊີບນັ້ນມີຄວາມສ່ຽງ ແຕ່ວ່າອອກມາຂາຍເລກກາງທາງແບບນີ້ບໍ່ຢ້ານລົດຕຳຫວາ?? ໃຫ້ພາກັນລະວັງແນ່ເດີ້ ເຫັນແລ້ວເປັນຕາຢ້ານປ້າຍເຕືອນຫຍັງກໍ່ບໍ່ມີ ແລະອາດເປັນການກີ້ດຂວາງການສັນຈອນໄດ້ແລະອາດມີໂທດເຊັ່ນກັນ