ຮ່ວມໃຈຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ ເຮສໄອວີ ເອດ

ຈົ່ງຮ່ວມໃຈກັນ ຕ້ານການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອ ເຮສໄອວີ ເອດ ໃຫ້ໝົດໄປ ຈາກ ສປປ ລາວ !!! ຊົມເຊີຍ ວັນຕ້ານເອສໂລກ ວັນທີ 01/12/2020 ຂໍ້ມູນຕົວເລກຈາກ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ